Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen
”Min Kattklubb”
2017-12-10 ver 2.0
Grunddel
Firma, ändamål och styrelsens säte
§1 Firma
Min Kattklubb är en ideell förening.
Org.nr 802434-7992
§2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att vara en gemensam mötespunkt för alla som är kattintresserade.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Verksamhetens inriktning fastställs på årsmötet.
Föreningen skall verka för en god och sund katthållning i samhället i allmänhet och hos de enskilda medlemmarna i synnerhet.
Föreningen skall uppfylla de krav som ställs från myndigheter, statliga och kommunala verk. Därutöver skall föreningen följa SVERAK:s och FIFe:s riktlinjer och krav, samt de som ställs från den (de) övriga paraplyorganisation(er) som föreningen ansluter sig till.
§3 Styrelsens säte är Kristianstad.
§4 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av de två (2) personer som styrelsen därtill har utsett.
Medlemskap och avgifter
§5 Medlemmar
Till medlem antas den som inbetalt fastställd avgift, samt därtill meddelat de personuppgifter som i ansökningshandlingarna angetts som krav för medlemskap.
För att antas som medlem skall vederbörande anses väntas följa föreningens stadgar och stå bakom föreningens mål, inriktning och ändamål.
Medlem som ej önskar finnas med i elektroniskt förda register enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), måste skriftligen anmäla detta till styrelsen. Sådan önskan kan medföra restriktioner i de tjänster och produkter som medlemmen kan köpa/erhålla från föreningen. Sådana restriktioner är inte grund för reducering av avgift eller annan påföljd för föreningen. Medlem som önskar ändra önskan enligt GDPR, skall skriftligen meddela styrelsen därom.
§6 Avgifter
Årsmötet beslutar om avgifterna för medlemskap samt för tjänster och produkter som framställs inom eller av föreningen, eller av till föreningen bundna enheter.
Beslutad avgift avser nästföljande räkenskapsår om ej annat angivits.
§7 Avgång/Utträde
Medlem kan närhelst meddela sitt utträde ur föreningen.
Utträdet verkställs omedelbart om medlem ej önskar annorlunda, dock senast till utgången av innevarande medlemsperiod.
Utebliven likvid för gällande medlemsavgift, ej reglerad senast 1 månad efter ny avgiftsperiod inträtt, ses såsom en begäran om utträde.
Utträdd medlem äger ej rätt till återbetalning av avgift eller del i eventuella tillgodohavanden föreningen äger eller har andel i.
§8 Uteslutning
Medlem vars agerande är avsett att skada föreningen eller dess syften, en förtroendevald eller motsvarande inom klubben, kan uteslutas.
Beslut om uteslutning av medlem skall fattas på två (2) på varandra följande föreningsmöten med kvalificerad majoritet vid båda tillfällena.
Kallelse skall tillställas berörd medlem senast en vecka före möte.
Utesluten medlem äger ej rätt till återbetalning av avgift eller del i eventuella tillgodohavanden föreningen äger eller har andel i.
§9 Upplösning av föreningen
Vid upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas med kvalificerad majoritet på två (2) ordinarie föreningsstämmor.
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar skänkas till andra vid tiden aktiva kattklubbar i Skåne.
Slut på Grunddel
Tilläggsdel
§10 Stadgeändring
Vid ändring av föreningens stadgar grunddelen (§§1 till 9) fordras att beslut därom fattas på två föreningsstämmor, med kvalificerad majoritet vid båda tidpunkterna.

Vid ändring av föreningens stadgar tilläggsdelen (§§10 till 19) fordras att beslut därom fattas på en föreningsstämma, med kvalificerad majoritet.

Styrelsen, revisorer och föreningsstämma
§11 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem
(5) ledamöter och minst en (1) suppleant, vilka väljes av föreningsstämman för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma.
Arbetsuppgifterna fördelas intern inom styrelsen.
Styrelsens uppgifter är att leda den ekonomiska verksamheten, samt löpande ärenden som är förenliga med verksamheten.
Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsemedlem väljs för en period av två (2) år.
Suppleant(er) väljs på en tid av ett (1) år.
Styrelsen skall sammanträda vid behov, dock minst fyra (4) gånger per år.
Ledamot kan när som helst under verksamhetsåret begära extra sammanträde.
Ordföranden är ansvarig utgivare för föreningens publikationer.
Ordförande väljs i direkt personval, medan övriga väljes till ledamöter.
Styrelsen konstituerar sig internt, besättande övriga poster.
§12 Valberedning
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas minst en (1) ledamot för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma.
§13 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma.
Revisionen avser verksamhetsår (=kalenderår) och skall vara uppdelad i två perioder, tiden ordinarie stämma fram till följande årsskifte samt från årsskiftet fram till påföljande ordinarie stämma.
§14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
§15 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse skall ske tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två (2) veckor före extra stämma.
Kallelse skall innehålla dagordning, balans- & resultaträkningar, revisionsrapport, valberedningens förslag, samt motioner och till stämman hänskjutna ärenden.
Kallelse till extra ordinarie stämma skall endast uppta de punkter ur ordinarie kallelse som påkallat den extra stämman. Extra stämma får ej ta upp andra punkter.
Kallelse sker genom anslag på ett eller flera av följande sätt : föreningens hemsida, brevledes respektive via e-post.
Övriga meddelanden sker genom anslag på föreningens hemsida.
§16 Föreningsstämma
Stämma skall avhållas senast 30 april.
Motion eller ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman och en (1) justeringsman (jämte rösträknare)
Fastställande av dagordningen
Styrelsens årsredovisning för det gångna året
Revisorernas berättelse
Frågan om fastställande av resultat- och balansräkningarna
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
Beslut om avgifter och eventuella ersättningar
Val av styrelseledamöter och suppleant(er)
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av valberedning
Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden
Övriga frågor
Rösträtt
På stämman har varje medlem, som är minst 15 år fyllda, en (1) röst.
Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Medlem äger ej rätt att rösta genom ombud eller annat media än genom personlig närvaro. I undantagsfall kan styrelsen specificera och beskriva enskild sakfråga i kallelsen, där röstning på annat sätt medges.
§17 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av revisorn eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.
Kallelse skall utfärdas inom två (2) veckor från det att styrelsen fått begäran därom.
§18 Årsredovisning
Styrelsen skall sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma avge årsredovisningshandlingar till föreningens revisor.
Revisorn skall senast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.
§19 Protokollföring
Föreningens möten skall protokollföras om ekonomiska eller verksamhetsinriktade beslut skall fattas.
Protokoll skall vara tillgängligt senast två (2) veckor efter mötesdatum, för stämma fyra (4) veckor.
Slut på tilläggsdel
Dessa stadgar har antagits vid extra stämma den 10 december 2017 i Min Kattklubb.

Din egen kattklubb